കമ്പനി എക്സിബിഷനുകൾ

20190413 ഹോങ്കോംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള

ഹോങ്കോംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള 2019-4-12 to16
c998500a311a3276b7e98aa51530536

20181013 ഹോങ്കോംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള

ഹോങ്കോംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള 2018-10-13 മുതൽ 16 വരെ
743714118154038996
398998023577451500

20180413 ഹോങ്കോംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള

20180514175015

20161012 ഹോങ്കോംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള

2016101202
2016101203
2016101201

20160427 മെഗാ ഷോ

2016042701
2016042702
2016042703

20151020 ഹോങ്കോംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള

2015102005
2015102004
2015102003
2015102002
2015102001

20150415 ചൈന ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി മേള

2015041501
2015041502
2015041503
2015041504
2015041505
2015041506

20140501 ചൈന ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി മേള

20140501_03
20140501_02
20140501_01

20230412ഹോങ്കോംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള

aaa (1)
aaa (2)
aaa (2)
aaa (3)